Telefon: 596 237 197

Email: socialni@dum-ostrava.cz

DÚM Ostrava

Legislativa

Legislativa

Legislativa kterou se řídí chod a provoz DÚM:
 • Zákon č. 109/2002 O výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
 • Zákon č. 561/2005 sb. - Školský zákon
 • Úmluva o právech dítěte
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník - Část druhá
 • Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • Zákon č. 218/2003 sb. O odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
 • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád
 • Zákon č. 40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním
 • Zákon č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech
 • Zákon č. 563/1991 sb. O účetnictví